Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
ค้นหาประวัติ > เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ [ค้นพบทั้งหมด 862 คน]
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ/ประสานงาน  บุคคล/สรรห  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000ขึ้น จังหวัด ร้อยเอ็ด 29 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารรัฐกิจและกิจการสรธารณะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.รพลาญชัยพิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า  ธุรการออฟฟิศ  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000บาทขึ้นไป จังหวัด ขอนแก่น 05 เมษายน 2551
อุดมศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  ประชาสัมพันธ์  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด สมุทรปราการ 17 พฤษภาคม 2551
ม.6 การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ สายสามัญ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เสมียน  พนักงานทั่วไทย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด นนทบุรี 18 มิถุนายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการประสานงาน   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด สมุทรปราการ 18 กรกฎาคม 2551
ปวส โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี , ธุรการ , จัดซื้อ , การเงิน  สต๊อก , สโตร์ , คลังสินค้า  จัดการเอกสาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด กรุงเทพฯ 24 กรกฎาคม 2551
ปริญญาตรี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ปวส รร.อรรถวิทย์พณิชยการ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการจัดซื้อ  ธุรการทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-10000 จังหวัด สมุทรปราการ 24 กรกฎาคม 2551
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา บัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 UP จังหวัด นครราชสีมา 28 กรกฎาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถิติประยุกต์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  เจ้าหน้าที่ติตต่อประสานงาน , ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ระยอง 22 ตุลาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สุขศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 23 ตุลาคม 2551
ปวส โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คีย์ข้อมูล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ระยอง 24 ตุลาคม 2551
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การเลขานุการ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บัญชี  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 24 ตุลาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง บริหารธุรกิจ(บริหารงานทั่วไป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังเหนือวิทยา พาณิชยการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500+ จังหวัด ระยอง 25 ตุลาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง การจัดการทั่วไป
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 26 ตุลาคม 2551
ปวส. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  นักวิชาการ  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 06 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการทั่วไป
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล  ธุรการ  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 07 พฤศจิกายน 2551
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  ประสานงานทั่วไป 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด อุบลราชธานี 08 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมพิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 12 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอระยอง เทคนิคสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการสนาม  คีย์ข้อมูล  ประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 18 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ การจัดการทั่วไป
ปวส โรงเรียนพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่ทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 29 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รัฐประศาสนศาสตรื
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล  แล้วแต่บริษัทเห็นสมควร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 29 พฤศจิกายน 2551
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง การตลาด
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ผู้ช่วย/เลขา
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด ระยอง 19 ธันวาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การท่องเที่ยว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  ธุรการ  โรงงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 26 ธันวาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสอยดาววิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 12 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช. โปลีเทคนิคระยอง เลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ, ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายจัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด บุรีรัมย์ 13 มกราคม 2552
ปริญญาโท ม.ศรีปทุม การตลาด
ปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานสินเชื่อ  พนักงานประสานงานตลาด
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 15 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายบุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000บาทขึ้นไป จังหวัด ระยอง 16 มกราคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อาหารและโภชนาการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ติดต่อประสานงาน/คีย์ข้อมูล  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ชลบุรี 16 มกราคม 2552
ปวส เทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล  Officer
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-8500 จังหวัด ชลบุรี 17 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงนารี คณิต-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายบัญชี  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 19 มกราคม 2552
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคีย์ข้อมูล  พนักงานธุรการ  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 19 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คลังสินค้า  Document Control
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 20 มกราคม 2552
อุดมศึกษา ม.รัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุกิจ/เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  พนักขาย  อื่นๆ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด นครศรีธรรมราช 20 มกราคม 2552
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานบัญชี  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 28 มกราคม 2552
ปวส. โปลีเทคนิคระยอง การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 31 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ม.ปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อังกฤษ-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล/ธุรการ  การบัญชี การเงิน  งานจัดซื้อ/คลังสินค้า
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 31 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการ
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ระยอง 03 กุมภาพันธ์ 2552
ป.ตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Adminitration   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด ระยอง 05 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับกรุงเทพ การตลาด
มัธยมศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 07 กุมภาพันธ์ 2552
ปวส. ขอนแก่นบริหารธุรกิจ บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 - 9,000 จังหวัด ระยอง 14 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  ประชาสัมพันธ์  พนักงานต้อนรับ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 15 กุมภาพันธ์ 2552
ป.ตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ภาษา-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 5500 จังหวัด ระยอง 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรก่าร  บุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด ระยอง 17 กุมภาพันธ์ 2552
ปวส ระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เซฟตี้
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด ระยอง 19 กุมภาพันธ์ 2552
ปวช โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ ขอนแก่น พาณิชยการ/บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เสมียน  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500-9000 จังหวัด ระยอง 19 กุมภาพันธ์ 2552
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง การเลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  สต็อกสินค้า  ผู้ช่วย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 20 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.6 ร.ร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายบุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ระยอง 20 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี ม.บูรพา การบริหารทั่วไป
ม.ปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศิลป-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานบัญชี 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด ระยอง 24 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การบัญชี
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  แคชเชียร์  บัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 25 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,500 บาท จังหวัด เชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส. โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  ประสานงานทั่วไป  การตลาด
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 28 กุมภาพันธ์ 2552
ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การตลาด
ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาลำปาง วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  มวลชนสัมพันธ์  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด ระยอง 02 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทย์ คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เลขานุการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชุมพร 03 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี ม.รัตนบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปะทิววิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000-15000 จังหวัด ระยอง 04 มีนาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลระยองเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายบุคคล  พนักงานต้อนรับ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9900 จังหวัด ระยอง 11 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยว
ม.6 โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ปทุมธานี 16 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การเลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistics office  Customer service  Admin
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ระยอง 16 มีนาคม 2552
Bachelor Degree Rajabhat Institute Nakhonsawan Marketing Management
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 17 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ บัญชี
ปวช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บัญชี  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 20 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎมหาสารคาม บิหารธุรกิจ การบัญชี
มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนผดุงนารี จ. มหาสารคาม วิทย์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-9000 จังหวัด ระยอง 20 มีนาคม 2552
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พาณิชยกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ระยอง 20 มีนาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง คอมพืวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  ลูกค้าสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000-8000 จังหวัด ระยอง 21 มีนาคม 2552
ปวส. โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสัตหีบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  พนักงานคีย์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000-10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การจัดการทั่วไป
ปวช. โรงเรียนดรุณาราชบุรี การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  พนักงานออฟฟิศ  ออกเอกสาร/ประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 23 มีนาคม 2552
มัธยมมอปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพนัสนิคม ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการทั่งไป  พนักงานคีย์ข้อมูล  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500-9000 จังหวัด ระยอง 24 มีนาคม 2552
ปวส. โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  การเงิน  เสมียน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 24 มีนาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน การตลาด
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานประชาสัมพันธ์  ธุรการคอมพิวเตอร์  สินเชื่อธนาคาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 27 มีนาคม 2552
ปวส. ระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  ประสานงาน หรือ ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12500 จังหวัด ระยอง 28 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยราชภัฎจันทรเกษม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/งานธุรการทั่วไป  งานประชาสัมพันธ์ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ระยอง 31 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะบริหารธุรกิจ
ปวส. สระบุรี คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 02 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  เสมียน  รับโทรศัพท์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 03 เมษายน 2552
ประกาศนียบัติวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง การเลขานุการ
มัธยมศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Administrator  Secretarty  Receptionist
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,500-10,000 จังหวัด ระยอง 04 เมษายน 2552
Bachelor Degree Udon Thani Rajabhat University English Major
High School Kamsaenwittayasan School English-Math.
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คอมพิวเตอร์  ครู/วิชาการ/ราชการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด มหาสารคาม 05 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ระยอง 07 เมษายน 2552
ปริญญาตรี สถานบันราชภัฎรำไพพรรณีจันทรบุรี บัญชี
ปวส. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานบัญชี  พนักงานคลังสินค้า
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายการตลาด 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ระยอง 16 เมษายน 2552
อนุปริญญา ร.ร.เมรี่โทคโนโลยี่ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
ปวช. ร.ร.เมรี่เทคโนโลยี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานบุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-12000 จังหวัด ระยอง 22 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตลาด
มัธยมศึกษา โดรงเรียนระยองวิทยาคม ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คอมพิวเตอร์  ธุรการ  ประชาสัมพันธ์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ชุมพร 24 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียสอากเผดิมวิทยา ศิลป์-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  ธุรการ  บันทึกข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 25 เมษายน 2552
ปวส วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร บัญชี
ปวช วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  การบัญชี  ธนาคาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด สุพรรณบุรี 26 เมษายน 2552
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี การบัญชี
ปวช. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ตราด 30 เมษายน 2552
ปริญญาตรี ราชภัฏรำไพพรรณี การจัดการทั่วไป
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตราด IT
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  ธุรการ  เลขา
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 30 เมษายน 2552
มัธยมศึกษาปีที่ 6. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000+ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 04 พฤษภาคม 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาตรี การตลาด
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  เลขานุการ  พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด อุตรดิตถ์ 05 พฤษภาคม 2552
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เลขานุการ
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ พาณิชยการ (การบัญชี)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานประชาสัมพันธ์  พนักงานออฟฟิศ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 07 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การจัดการทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานบันทึกข้อมูล  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 08 พฤษภาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  บัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 14 พฤษภาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เลขานุการ
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด ระยอง 17 พฤษภาคม 2552
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  ธุรการ  จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 19 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการสนาม  จัดซื้อ  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ระยอง 22 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ สังคมวิทยามานุษยวิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  เสมียร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤษภาคม 2552
ปวส ราชบุรีบริหารธุรกิจ การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ หรือ คีย์ข้อมูล  Document control  จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11,000 บาท จังหวัด ระยอง 25 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย บรรหารแจ่มใส วิทย์ คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บันทึกคีย์ข้อมูล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 01 มิถุนายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 มิถุนายน 2552
อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การจัดการ
ปวช โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  เลขานุการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 16 มิถุนายน 2552
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ภาษา-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  พี่เลี้ยงดูแลเด็ก  ดูแลเด็กตามโรงพยาบาล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000/เดือน จังหวัด ระยอง 17 มิถุนายน 2552
ปวส. โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตแสมดำ -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ตรวจสอบคุณภาพ  สโตร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 18 มิถุนายน 2552
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เทคนิคคอมพิวเตอร์
มัธยมตอนปลาย โรงเรียนนิคมวิทยา อังกฤษ-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Document Control  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 25 มิถุนายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bussiness Information Technology
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีววิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์, คีย์ข้อมูล  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000-10,000 จังหวัด ระยอง 25 มิถุนายน 2552
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง การเลขานุการ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง การเลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานจัดซื้อ  การวางแผน  ทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 26 มิถุนายน 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา การจัดการทั่วไป(การตลาด)
ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา การจัการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 28 มิถุนายน 2552
อนุปริญญาตรี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล การบริหารการบัญชี
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) โรงเรียนเซิมพิทยาคม วิทย์-คณิตฯ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  ธุรการ  สโตร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,500 จังหวัด ระยอง 08 กรกฎาคม 2552
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนนครราชสีมา ศิลป์-ภาษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานประชาสัมพันธ์  พนักงานจัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-9000 จังหวัด ระยอง 09 กรกฎาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พาณิชยกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคีย์ข้อมูล  ธุรการ  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด สุพรรณบุรี 13 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยารัตนบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คลังสินค้า  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 17 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี ม.รัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุกิจ/เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 22 กรกฎาคม 2552
ปวส. โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
ปวช. โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าที่ธุรการ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 24 กรกฎาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง การโรมแรมและบริการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 29 กรกฎาคม 2552
ปวส. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. โรงเรียนระยองพาณิชยการ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  จัดซื้อ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ระยอง 30 กรกฎาคม 2552
ปวส. เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. พณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-9000 จังหวัด นครราชสีมา 31 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การเงินและการธนาคาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  QC  พนักงานบริษัท
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 31 กรกฎาคม 2552
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษา โรงรียนปทุมพิทยาคม สายศิลป์-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 08 สิงหาคม 2552
ปวส. รร.รัตนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  ธุรการ  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 09 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดการทั่วไป
มธัยมศึกษา รร.ประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ชลบุรี 13 สิงหาคม 2552
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่งานธุรการ  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ระยอง 13 สิงหาคม 2552
2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 โรงเรียนเทคนิคเบญจชลบุรี การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 บาทขึ้นไป จังหวัด นครนายก 13 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  admin  เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 15 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี Rambhai barni rajabhat university Generial Management
ปวส. Rayong polytechnic School Computer Business
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  ธุรการ  เลขาฯ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 18 สิงหาคม 2552
ปริญาตรี มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่เอกสารของพนักงาน/ทั่วไป  ด้านฝ่ายบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500-8000 จังหวัด ระยอง 21 สิงหาคม 2552
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การบัญชี(พาณิชยการ)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  ธุรการ  พนักงานขาย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 ถึง 20000 จังหวัด ระยอง 31 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การสื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายบุคคล  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 จังหวัด ชลบุรี 04 กันยายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" พานิชยกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานสารบรรณ  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 07 กันยายน 2552
ปวส. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธูรกิจ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง คหกรรมธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานด้านธุรการ ด้านเอกสาร  งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  งานด้านการประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ยะลา 07 กันยายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบริการ  ประชาสัมพันธ์  คอมพิวเตอร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด นครนายก 09 กันยายน 2552
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  จัดเก็บข้อมูล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ระยอง 09 กันยายน 2552
ปวส. โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  ควบคุม line ผลิตสินค้าประเภทอาหาร  ธุรการ/ประสานงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 09 กันยายน 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  แคชเชียร์  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,700 จังหวัด ชลบุรี 11 กันยายน 2552
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ
ปวส. โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา บริหารคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 11 กันยายน 2552
ปริญญาตรี นเรศวร นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  Admin 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 12 กันยายน 2552
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานควบคุมคุณภาพ  ธุรการ  ฝ่ายผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,500 จังหวัด ระยอง 12 กันยายน 2552
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin Manager  Assistant sales  PR
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 23000 จังหวัด สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหาร,การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางกะปิ วิทย์ คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คีย์ข้อมูล  ขนส่ง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 15 กันยายน 2552
อนุปริญญา รร.เทคโนโลยีชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประสานงาน  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด หนองคาย 16 กันยายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. วิทยาลัยอาชีศึกษาหนองคาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  รับโทรศัพท์  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ระยอง 05 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง การจัดการ
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 11 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : operator  ประชาสัมพันธ์  งานเกียวกับเอกสาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000+ จังหวัด ระยอง 13 พฤศจิกายน 2552
ปี2 ม. อีสเทริ์นเอเชีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin.  ฝ่ายบุคคล  อื่นๆ ที่เหมาะสม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ระยอง 20 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานการตลาด  ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ระยอง 25 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  ธุรการ  พนักงานต้อนรับ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับทางบริษัท จังหวัด ระยอง 27 พฤศจิกายน 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิบูลย์บริหารธุรกิจ การโรงแรมและท่องเที่ยว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประสานงานขาย 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500-10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 03 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปวส โรงเรียนดุสิตพณิชยการ การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-9000 จังหวัด สกลนคร 03 ธันวาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก การเลขานุการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก การเลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานคีย์ข้อมูล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 ธันวาคม 2552
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 08 ธันวาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนครนาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คีย์ข้อมูล  ฝ่ายบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-12000 จังหวัด ระยอง 23 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม การบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ศิลป์-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  จัดซื้อ  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 23 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ครู  ประสานงาน,งานบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-12000 จังหวัด ระยอง 23 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวช. โรงเรียนอมตวิทยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  ธุรการ  บริหารทรัพยากรบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 25 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รัฐประศาสนศาสตร์
ปวช. เทคโนโลยีภาคตะวันตก การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  คีย์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6,500 จังหวัด ระยอง 26 ธันวาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแหลมสิงห์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คีย์ข้อมูล  ประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด เพชรบุรี 05 มกราคม 2553
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่น คณิตศาสตร์ภาษษอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด กรุงเทพฯ 05 มกราคม 2553
ป.ตรี วิทยาลัยทองสุข นิเทศ/โฆษณา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000.- จังหวัด ระยอง 05 มกราคม 2553
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ การเลขานุการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พาณิชยการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการแผนก   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 07 มกราคม 2553
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่อบรม  ธุรการ / document control  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 1200 จังหวัด ระยอง 07 มกราคม 2553
ปวส ระยองพาณิชย์การณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.6 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานออฟฟิต  บัญชี  ธุรการ/เสมียน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 10 มกราคม 2553
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม พณิชยการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คลังสินค้า 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 11 มกราคม 2553
อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บริหารธุรกิจสาขาทรัพยากรมนุษย์
ปวช. เทคนิคระยอง คหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  พนักงานรับโทรศัพท์  โรงงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด ระยอง 15 มกราคม 2553
ม.6 โรงเรียนคชสิทธิ์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  คีย์ข้อมูล  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500-8500 จังหวัด ระยอง 19 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ระยอง 19 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏนครปฐม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานทั่วไป  พนักงานขาย,ตลาด
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000-7000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 22 มกราคม 2553
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน การขาย,การตลาด
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธงชัยวิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประสานงาน  คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด เพชรบุรี 24 มกราคม 2553
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นววิทยายน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6800-7400 จังหวัด ระยอง 26 มกราคม 2553
ปวส วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคลากร  จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 26 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธุรกิจศึกษาเลขานุการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เลขานุการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 26 มกราคม 2553
ป.ตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 03 กุมภาพันธ์ 2553