Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
fiogf49gjkf0d
ตลาดงานกรมจัด

fiogf49gjkf0d
จัดหางานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนสมัครงาน

fiogf49gjkf0d
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)

บริการ สจจ.ชลบุรี
fiogf49gjkf0d
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

fiogf49gjkf0d
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
แนะแนวอาชีพ

fiogf49gjkf0d
กฏหมายแรงงาน

fiogf49gjkf0d
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

fiogf49gjkf0d
ข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา

หน่วยงานภายในกระทรวง
fiogf49gjkf0d
Link จัดหางานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
สำนักงานประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
กรมสวัสดิการฯ

fiogf49gjkf0d
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

fiogf49gjkf0d
กรมการจัดหางาน

fiogf49gjkf0d
กระทรวงแรงงาน

เว็บแนะนำ
fiogf49gjkf0d
เว็บใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

fiogf49gjkf0d
ผลงานรัฐบาล

fiogf49gjkf0d
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
" เอกสารการทำบัตรนายจ้าง " ณ สจจ. ชลบุรี
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.ชลบุรี 30 ตุลาคม 2555 11:10 น.
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

***หลักฐานการทำบัตรประจำตัวนายจ้าง***

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท 1 ชุด(พร้อมวัตถุประสงค์) อายุไม่เกิน 6 เดือน ทุกแผ่นต้องประทับตราบริษัทและกรรมการเซ็นรับรอง

2. หนังสือมอบอำนาจกรณีเจ้าของบริษัทมาไม่ได้ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท, หลังบัตรนายจ้างมอบอำนาจให้เข้าคัดรายชื่อสูงสุดได้ 3 ท่าน) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ

(ถ้ากรรมการเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา (Work Permit) ระบุที่อยู่บริษัทและระยะเวลาในการทำงาน, Passport, Visa )

4. กรณีที่บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน, รักษาความปลอดภัย ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย

5. ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนฐานะประกันสังคมของบริษัทเท่านั้น

6. แผนที่ตั้งบริษัท

** กรณีเพิ่มชื่อหลังบัตรหรือเปลี่ยนชื่อหลังบัตร ให้นายจ้างเตรียมเอกสารใหม่ทั้งชุด **

 
 จำนวนผู้อ่าน 9544 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ย้ายเว็บไซต์ไปที่ www.doe.go.th/chonburi
นายจ้างระวัง !! ผู้มาแอบอ้างว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มค่าหนังสือเดินทางของแรงงานกัมพูชา หากพบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ดำเนินคดีได้ทันที
ด่วน ! เปิดจดทะเบียนใหม่แรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ด่วน !! ขอเชิญนายจ้างและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล