Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 22 กันยายน 2557

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  ธุรการ  การเงิน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ชลบุรี 22 กันยายน 2557
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก การบัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  บุคคล  ธุรการ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 22 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี การตลาด
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ศิลป์-คำนวณ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงาน บริษัท เอช-อาร์-ดี- เอ็นจิเนีย จำกัด 400 2/10/2557 11:14:07 ketnapa
รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาตึกคอมชลบุรี 5 อัตรา 210 2/10/2557 11:07:25 หจก.ไอทีโซนสาขา ตึกคอมชลบุรี คุณ มนัญญา คงนุรัตน์
รับสมัครพนักงานStaff 1อัตรา 360 2/10/2557 1:06:20 chatchai
รับ job รับงานพิเศษ ทำที่บ้าน ค่าตอบแทนสูง 230 2/10/2557 0:40:09 ชญาภา
รับคนที่กำลังหางานคีย์ข้อมูลทำที่บ้าน ด่วน! รายได้ดี ไม่ฟิกเวลาทำงาน 150 1/10/2557 21:18:25 job1234
เชสเตอร์กริลล์ สาขาตึกคอมชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่ง Shift Supervisor 210 1/10/2557 21:04:33 คุณชนัดดา 0855025079
ด่วน รับสมัครแม่บ้าน 190 1/10/2557 12:06:46 สำนักานพลังงานจังหวัดชลบุรี
ด่วน รับสมัครงาน ตำแหน่งวางแผนพลังงาน เพศชาย 240 1/10/2557 12:04:52 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
รับสมัคร ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ ค่าแรง 400-600 บาท/วัน ช่างฟิล์ม ค่าแรง 400-600 บาท/วัน เด็กฝึกงาน. ค่าแรง 300-350 บาท/วัน เด็กล้างรถคาร์แคร์. ค่าแรง 300-350 บาท/วัน สนใจติดต่อ คุณ กอล์ฟ 085-0573113 , 0812909933 150 1/10/2557 11:42:09 กอล์ฟ
***ด่วนมาก "เขียนแบบ" (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 540 30/9/2557 10:33:22 S&NE
123456789
  อ่านทั้งหมด >