Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพู รีบยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อตรวจสัญชาติ ด่วน !!! นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพู รีบยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อตรวจสัญชาติ ด่วน !!!
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 30 -31 มกราคม 2558
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ดูแลระบบเครือข่าย  Programmer  เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด อุบลราชธานี 22 มกราคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เครื่องกล/ยานยนต์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรงานประกอบเชื่อม  วิศวกรควบคุมคุณภาพ  วิศวกรโรงงาน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 24000 จังหวัด ชลบุรี 22 มกราคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ช่างเทคนิคโลหะ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 23 มกราคม 2558

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงาน 1671 29/1/2558 13:01:57 สำนักงาน อมรรัตน์ การบัญชี
รับสมัครพนักงานธุรการและบัญชี (ด่วน) 1421 29/1/2558 12:32:39 Access ชลบุรี
ด่วน!!รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานและ ผู้ช่วยผู้จัดการ 1080 29/1/2558 10:25:38 อีอาร์เอ 038-049810
ร้านเชสเตอร์กริลล์ สาขาฮาร์เบอร์มอลล์ รับผู้ช่วยผู้จัดการ ด่วน 400 28/1/2558 21:43:43 คุณชนัดดา 0849464420
ด่วน!! รับสมัครแคชเชียร์ปั้มแก๊สแอลพีจี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ถนน331 เส้นมาบเอียง 420 28/1/2558 15:31:22 ปิ่นทอง แอลพีจี
รับสมัครพนักงานแพ็คของ/ส่งสินค้า 1060 28/1/2558 13:23:54 บริษัทปริ๊นเซสออฟเอเชีย
รับสมัครเสมียนประจำออฟฟิต " ด่วน " 2815 27/1/2558 15:10:00 ปราณี เหระวัน
รับสมัครด่วน งานพาร์ทไทม์ 1492 27/1/2558 15:02:19 ชญาภา
งานคอนเฟิร์มออเดอร์ รายได้เสริม วันละ 500-1500 บาท 1363 27/1/2558 14:38:56 นิดหน่อย
รับสมัคร"บัญชี/การเงิน"ด่วน 940 26/1/2558 13:08:59 บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >